Hantering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är No WaIT AB, Arosvägen 14, 722 17 Västerås

No WaIT AB värnar om din personliga integritet och prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss.

Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in gällande konstgalleriet Enjoy Scandinavian Art är

  • Förnamn, Efternamn, Adress, E-postadress, Mobilnummer, Telefonnummer vid beställning från vårt konstgalleri Enjoy Scandinavian Art – uppgifterna behövs för leverans av konstverken samt för vår bokföring.
  • E-postadresser till vår sändlista för prenumeration av vårt nyhetsbrev gällande konstgalleriet Enjoy Scandinavian Art. Insamlingen sker via webbtjänsten MailChimp. Behandling av personuppgiften sker i syfte att administrera prenumerationsregistret. I våra utskick via e-post, finns en länk för att kunna avsäga sig utskick.

Personuppgiftsbehandling

Kunder, Samarbetspartners, projektparter, projektdeltagare och övriga intressenter
När du i någon form samverkar med No WaIT AB, kan det hända att vi registrerar dina och ditt företags kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefonnummer). Dessa uppgifter behöver vi för att kunna kontakta dig eller ditt företag.

Våra representerade konstnärer inom verksamheten Enjoy Scandinavian Art
I samband med att en konstnär blir representerad på vår webbplats Enjoy Scandinavian Art inhämtas ett samtycke för att vi får publicera konstnärens namn, cv och bilder på webbplatsen. Varje ny presentation godkänns av respektive konstnär.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Personuppgifter sparas inte under längre tid än det krävs för gällande lagstiftning.

Personuppgiftsbehandling vid besök på vår webbplats

Personuppgiftsbehandling vid aktiviteter

När du anmäler dig till en aktivitet som No WaIT AB arrangerar, begär vi samtycke till att få lagra de uppgifter du lämnar vid registreringen. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna administrera aktiviteten, informera om våra tjänster och kommande aktiviteter, samt för statistisk uppföljning.

Vilka personuppgifter delar vi med andra?

Inga personuppgifter kommer att överföras utanför No WaIT AB. Vi kan tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig, begära rättning av felaktiga uppgifter, samt begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. Du kan också begära att få veta om och i så fall till vem vi lämnat dina personuppgifter.

Du har även rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter, om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering, om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för eller om du invänt mot behandling. En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av oss utan ditt samtycke.

Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att skicka din skriftliga begäran till  info@nowait.se. Vi behöver ditt namn, din e-post samt företagets namn och postadress för identifiering och kommer att skicka uppgifterna via brev.